Zatrudnianie młodocianych w hotelarstwie i gastronomii

Piotr Jankowski        08 lipca 2016        2 komentarze

Zatrudnianie młodocianych w branży horeca to dość istotny, aczkolwiek często niedoceniany temat. Biorąc pod uwagę liczbę szkół z profilem gastronomiczno-hotelarskim należy dojść do wniosku, że każdy prowadzący tego rodzaju przedsiębiorstwo powinien mieć w perspektywie skorzystanie z pomocy przygotowujących się do zawodu.

Tym bardziej, że jest to dość opłacalna zagrywka. Wprawdzie, jak to zwykle bywa – żółtodziobem trzeba się nieco zająć – przede wszystkim przypilnować, pokazać parę trików, poświęcić nieco czasu. Jednak koniec końców – przez te kilka dni w tygodniu, robota uznawana za najprostszą, ale pochłaniającą dużo czasu może być w jego rękach. Bilans wyjdzie na plus. Szczególnie jeśli skorzystasz i uzyskasz dofinansowanie lub refundację. I przede wszystkim, gdy zauważysz, że jego minimalna pensja to kwota 4% przeciętnego wynagrodzenia, aczkolwiek nie przy 5-dniowym tygodniu pracy;)- ale o tym przy okazji następnego wpisu. Najpierw podstawy.

Zatrudnianie młodocianychAha, poniższe odnosi się do umowy o pracę. Umowa zlecenia, czy o dzieło nie przewiduje specjalnych obostrzeń. Ale nie przewiduje też pewnych możliwości i korzyści z tego płynących. Zresztą, w obecnym czasie, z umowami cywilnoprawnymi w branży gastro proponowałbym uważać.

Dodam jeszcze, że tematyka dotyczy głównie kucharzy, albowiem to ich grupa zawodowa jest w głównej mierze powiązana z gastronomią. Tym bardziej, że od 5 grudnia 2015 r. kucharz jest zawodem rzemieślniczym.

Kim w takim razie jest pracownik młodociany?

Ano jest nim osoba, która ukończyła 16 lat, a nie przekroczyła 18 roku życia. Aczkolwiek z dniem 1 września 2018 r. wiek zostanie obniżony do lat 15. Co do zasady zatrudnianie osób poniżej wskazanego wieku jest zabronione. Oczywiście istnieją wyjątkowe możliwości zatrudniania osób młodszych, ale to przy okazji innego wpisu.

Forma zatrudnienia młodocianych

Z pracownikiem młodocianym możesz zawrzeć umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego, co przybiera formę nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy. Dopuszczalne jest także zatrudnienie przy pracach lekkich.

Nauka zawodu

Celem tego rodzaju przygotowania zawodowego jest przygotowanie do pracy w charakterze wykwalifikowanego pracownika lub czeladnika. Powyższe obejmuje praktyczną naukę zawodu oraz dokształcanie teoretyczne.  Umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego odbywanego w formie nauki zawodu zawiera się z młodocianym w terminie przyjęć kandydatów do zasadniczych szkół zawodowych, chyba że delikwent nie dokształca się w szkole zawodowej.

Nauka zawodu trwa minimum 24 miesiące i nie może przekroczyć 36 miesięcy. Przykładowo zawód kucharza kwalifikuje się na 36 miesięcy Zasadniczej Szkoły Zawodowej, zaś kelner bądź technik żywienia to już 4 lata technikum.

Nauka zawodu może odbywać się także u pracodawcy. Wówczas jednak zatrudniając młodocianego w celu nauki zawodu jesteś zobowiązany realizować ustalony program nauczania oraz zapewniać, aby osoby szkolące młodocianych posiadały odpowiednie kwalifikacje.

Musisz też pamiętać, że zatrudniając młodocianych w celu przygotowania zawodowego prowadzonego w formie nauki zawodu jesteś zobowiązany do tego, aby:

 1. skierować uczniów na dokształcanie teoretyczne do zasadniczej szkoły zawodowej albo
 2. na dokształcanie teoretyczne do ośrodka dokształcania i doskonalenia zawodowego, albo
 3. organizujesz dokształcanie teoretyczne we własnym zakresie – musisz jednak pamiętać o spełnieniu wymagań, aby móc te zajęcia prowadzić.

Odpowiednie kwalifikacje

Zajęcia praktyczne realizowane u pracodawców mogą prowadzić pracodawcy lub wyznaczeni przez nich pracownicy, które posiadają:

 1. co najmniej tytuł mistrza w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie wchodzącym w zakres zawodu, którego będą nauczać, oraz
 2. przygotowanie pedagogiczne wymagane od nauczycieli lub ukończony kurs pedagogiczny, którego program został zatwierdzony przez kuratora oświaty i obejmował łącznie co najmniej 70 godzin zajęć z psychologii, pedagogiki i metodyki oraz 10 godzin praktyki metodycznej, albo ukończony przed dniem 6 stycznia 1993 r. kurs pedagogiczny uprawniający do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu. Oferta tego rodzaju kursów jest dość szeroka.

Jak ominąć tytuł mistrza w zawodzie? Należy posiadać jeden z poniższych kwitów:

 • świadectwo ukończenia technikum, technikum uzupełniającego lub szkoły równorzędnej albo świadectwo ukończenia szkoły policealnej lub dyplom ukończenia szkoły pomaturalnej lub policealnej i tytuł zawodowy w zawodzie, którego będą nauczać, lub w zawodzie pokrewnym do zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać, lub
 • świadectwo ukończenia liceum zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej czteroletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 • świadectwo ukończenia liceum ogólnokształcącego, liceum technicznego, liceum profilowanego, uzupełniającego liceum ogólnokształcącego, technikum i technikum uzupełniającego, kształcących w innym zawodzie niż ten, którego będą nauczać, lub średniego studium zawodowego i tytuł robotnika wykwalifikowanego lub równorzędny w zawodzie, którego będą nauczać, oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu tytułu zawodowego, lub
 • dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku (specjalności) odpowiednim dla zawodu, którego będą nauczać, oraz co najmniej trzyletni staż pracy w tym zawodzie nabyty po uzyskaniu dyplomu lub dyplom ukończenia studiów wyższych na innym kierunku (specjalności) oraz co najmniej sześcioletni staż pracy w zawodzie, którego będą nauczać.

Wiedza i umiejętności nabyte przez młodocianego podczas nauki zawodu są sprawdzane w trakcie egzaminu.

Przyuczenie do wykonania określonej pracy

Celem przyuczenia do wykonywania określonej pracy jest przygotowanie do pracy w charakterze pracownika przyuczonego i dotyczy tych rodzajów prac, które nie wymagają odbycia nauki zawodu. Przyuczenie może trwać od 3 do 6 miesięcy.

Prace wzbronione

Nie możesz powierzyć młodocianemu każdego rodzaju prac. Istnieje bowiem wykaz prac wzbronionych młodocianym z uwagi na ich młody wiek i niezakończony proces wzrostu organizmu. Obejmuje on prace związane z nadmiernym wysiłkiem fizycznym (np. prace polegające wyłącznie na podnoszeniu, przenoszeniu i przewożeniu ciężarów oraz prace wymagające powtarzania dużej liczby jednorodnych ruchów), czy też prace wymagające stale wymuszonej i niewygodnej pozycji ciała (np. prace wykonywane w pozycji pochylonej lub w przysiadzie).

Prace wzbronione odnoszą się również do konkretnych działalności. I tak dla przykładu, w przypadku branży gastronomicznej, dotyczy to chociażby prac zagrażających prawidłowemu rozwojowi psychicznemu. Wskazany rozwój mogą naruszać:

 • prace przy obsłudze konsumentów w zakładach gastronomicznych, w których podawany jest alkohol, z wyłączeniem podawania przez młodocianych napojów alkoholowych, wykonywane pomiędzy godziną 7 i 17.
 • prace związane z produkcją, sprzedażą i konsumpcją wyrobów alkoholowych, w tym obsługa konsumentów w zakładach gastronomicznych,
 • udział w występach tancerzy w zakładach gastronomicznych.

Warto w tym miejscu zajrzeć do rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac z dnia 24 sierpnia 2004 r. (Dz.U. Nr 200, poz. 2047).

Prace lekkie

Możesz też zastanowić się na skorzystaniem z opcji zatrudnienia młodocianego do wykonywania tzw. prac lekkich. Wykaz tych prac określasz sam, niemniej wymaga on uzyskania zgody lekarza medycyny pracy i musi być zatwierdzony przez właściwego inspektora pracy. Prace te nie mogą się gryźć z pracami wzbronionymi, o czym wyżej.

Młodociany nie może pracować jednocześnie u kilku restauratorów. Wobec tego, musisz zdobyć od niego oświadczenie o niepozostawaniu w zatrudnieniu u innego pracodawcy.


Zatrudnianie młodocianych pozostawiam Twojej rozwadze. W mojej ocenie, współpracując ze szkołami gastronomicznymi, czy izbą rzemieślniczą, w dłuższej perspektywie na pewno można na tym zyskać.

Pozdrawiam!

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Jola 7 listopada, 2019 o 14:49

Witam. Moja córka odbywa praktyki w gastronomii (pomocnik kucharza) – 1 klasa. Szefowa kazała jej przyjść 11 listopada do pracy. Czy faktycznie tak jest.

Odpowiedz

Piotr Jankowski 21 lutego, 2020 o 11:06

Dzień dobry, dziękuję za komentarz. W komentarzu nie mam informacji, które byłyby pomocne do udzielenia odpowiedzi. Pozdrawiam

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: