Zatrudnianie młodocianych – korzyści

Piotr Jankowski        13 lipca 2016        Komentarze (0)

Przygotowując tematykę zatrudniania młodocianych uznałem, że dobrze jest ją podzielić na trzy odcinki. Pierwszy, z którym już miałeś okazję się zapoznać dotyczący ogólnego zarysu tematu, drugi odnoszący się do korzyści dla pracodawcy z tego tytułu i trzeci nawiązujący do uprawnień i obowiązków przy okazji zatrudnienia młodocianego. Poniżej szczegóły dotyczące korzyści.

W pierwszej kolejności nie sposób pominąć faktu, że zatrudnianie młodocianych wiąże się z dość niskimi kosztami pracy. Delikwentowi w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale, obowiązującego od pierwszego dnia następnego miesiąca po ogłoszeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. Na marginesie – zawsze mnie te definicje irytują. Z pomocą przychodzi strona GUSu. Na pierwszy rzut oka też może się wydać nieczytelna, ale wszystko tam jest.

Niemniej jednak stosunek tego wynagrodzenia wynosi:
1) w pierwszym roku nauki – nie mniej niż 4% – w chwili obecnej 167,26 zł,
2) w drugim roku nauki – nie mniej niż 5%,
3) w trzecim roku nauki – nie mniej niż 6%.

Biorąc pod uwagę rodzaj prac, które można im powierzać (pamiętaj o pracach wzbronionych) należy dojść do wniosku, że już samo zatrudnienie młodocianego jest jedną z głównych korzyści dla pracodawcy. Przy czym musisz też wiedzieć, że młodociani nie pracują 5 dni w tygodniu – muszą też uczęszczać na zajęcia szkolne. Niemniej jednak – istnieją opcje, które spowodują, że temat będzie dla Ciebie jeszcze bardziej interesujący.

DOFINANSOWANIE KOSZTÓW SZKOLENIA

Przede wszystkim, musisz być pracodawcą-rzemieślnikiem. Może o tym nie wiesz, ale szereg zawodów w gastronomii również należy do rzemieślniczych. Od niedawna, w wyniku nowelizacji ustawy o rzemiośle, która weszła w życie z dniem 5 grudnia 2015 r. – dotyczy to głównie zawodu kucharza.

Wysokość kwoty dofinansowania

  • do 8081 zł – kwota maksymalnego dofinansowania – dotyczy to nauki zawodu – przy maksymalnym okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy. Jeżeli okres kształcenia jest krótszy niż 36 miesięcy, kwotę dofinansowania wypłaca się w wysokości proporcjonalnej do okresu kształcenia.
  • do 254 zł – dotyczy to przyuczenia do wykonywania określonej pracy i wypłacana jest za każdy pełny miesiąc kształcenia.

Warunki otrzymania dofinansowania

I. Pracodawca lub osoba prowadząca zakład w imieniu pracodawcy albo osoba zatrudniona u pracodawcy posiada kwalifikacje wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych. W kwestii koniecznych kwalifikacji pisałem we wpisie przedstawiającym zatrudnianie młodocianych w ogólności.

II. Młodociany pracownik ukończył naukę zawodu lub przyuczenie do wykonywania określonej pracy i zdał egzamin.

III. WNIOSEK.

Formalności nigdy dość. Wniosek należy złożyć  w terminie 3 miesięcy od dnia zdania przez młodocianego pracownika egzaminu. Co należy załączyć do wniosku?

  • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie kwalifikacji wymaganych do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych;
  • kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem zawartej w celu przygotowania zawodowego plus świadectwo pracy;
  • kopię odpowiednio dyplomu lub świadectwa potwierdzającego zdanie egzaminu albo zaświadczenie potwierdzające zaliczenie egzaminu;
  • oświadczenia dotyczące udzielanej pomocy de minimis;

Co istotne, jeśli umowa z młodocianym zostanie rozwiązana z przyczyn niezależnych od Ciebie, zaś delikwent skorzysta z propozycji innego pracodawcy – przysługującą kwotę dofinansowania dzieli się między Ciebie i drugiego pracodawcę, proporcjonalnie do liczby miesięcy prowadzonej nauki zawodu.

Dofinansowanie nie przysługuje temu pracodawcy, z którym umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego została rozwiązana z winy pracodawcy.Zatrudnianie młodocianych - korzyści dla pracodawcy

REFUNDACJA

Jakie warunki należy spełnić?

I. Zawód, w którym zatrudniany jest młodociany musi być obecny w wykazie zawodów, które są określane i corocznie ogłaszane w wojewódzkim dzienniku urzędowym, w terminie do dnia 30 kwietnia, po zasięgnięciu opinii wojewódzkiej rady rynku pracy. Przykładowo w Olsztynie, wykaz ten wygląda w następujący sposób. Co istotne, obecny jest zawód kucharza.

II. Ktoś musi spełniać warunki do prowadzenia przygotowania zawodowego w zakresie wymagań zawodowych i pedagogicznych określonych w przepisach regulujących odbywanie przygotowania zawodowego – pisałem o tym już kilkukrotnie. Tym kimś możesz być Ty jako pracodawca bądź też inna osoba prowadząca zakład pracy w imieniu pracodawcy lub osoba zatrudniona u pracodawcy.

Wniosek o zawarcie umowy powinieneś złożyć do centrum edukacji i pracy młodzieży, właściwego ze względu na miejsce odbywania przez młodocianego przygotowania zawodowego.

Co powinien zawierać wniosek i jak wygląda przykładowy wzór wniosku? Zerknij tutaj.

Jeśli chcesz zatrudniać wyłącznie młodocianych – możesz wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym maksymalnie 3 młodocianych. Jeśli z kolei zatrudniasz także innych pracowników – może wystąpić z wnioskiem o zawarcie umowy dotyczącym młodocianych w liczbie nieprzekraczającej trzykrotnej liczby zatrudnionych w przeliczeniu na pełny wymiar czasu pracy na czas nieokreślony.

Osobiście uważam, że zatrudnianie młodocianych oraz aktywność przedsiębrana w zakresie ich szkolenia jest z pożytkiem nie tylko dla ucznia, ale również dla branży, klientów i każdego obiektu hotelowo-restauracyjnego z osobna.

Pozdrawiam!

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: