Minimalna stawka godzinowa w 2017 r.

Piotr Jankowski        30 września 2016        Komentarze (0)

Tajemnicą poliszynela jest to, że zatrudnienie w gastronomii często opiera się na umowach cywilnoprawnych. Zresztą jest to dość głośny ostatnio temat w mediach, choć osobiście uważam, że często sytuację nieco ubarwiają. Niemniej jednak, po nowym roku branża musi zmierzyć się z nowym utrudnieniem, jakim może się okazać minimalna stawka godzinowa przy umowach zlecenia i świadczenia usług.

Przedmiotowy temat poruszyłem także w publikacji, która pojawiła się w dodatku specjalnym do pisma Nowości Gastronomiczne – Raport 2016 Rynek Gastronomiczny.

Wskazana stawka godzinowa będzie musiała być określona w umowie z pracownikiem i w roku 2017 będzie to kwota rzędu 13 zł. Wskazana stawka będzie ściśle połączona ze stawką wynagrodzenia minimalnego, więc jak ona zmieni się w roku 2018 to jednocześnie zmieni się stawka godzinowa.

Umowa zlecenia w założeniu ma przewidywać również obowiązek określenia sposobu potwierdzenia liczby godzin wykonania zlecenia lub świadczenia usług. Jeśli umowa nie będzie przewidywała żadnego ze sposobów, wówczas przyjmujący zlecenie będzie mógł przedłożyć w formie pisemnej, elektronicznej lub dokumentowej stosowną informację, w terminie poprzedzającym termin wypłaty wynagrodzenia. Wskazane wyżej dokumenty trzeba przechowywać przez okres 3 lat od dnia, w którym wynagrodzenie stało się wymagalne.

Ustawodawca zadbał przy tym, aby niewypełnienie obowiązku obłożone było odpowiednią sankcją. Przede wszystkim więc stosowanie stawki niższej aniżeli zagwarantowana ustawą może narazić przedsiębiorcę na grzywnę w wysokości od 1000 zł do 30.000 zł. Poza tym, skoro zleceniobiorca ma zagwarantowaną wskazaną stawkę ustawowo, w razie niższej wypłaty może dochodzić wyrównania na drodze postępowania cywilnego.

Podatek VAT w gastronomiiUstawa wprowadza jeszcze jedną ciekawostkę. Umowy można renegocjować, jeśli zostały zawarte przed 1 września 2016 r. Każda ze stron takiej umowy, w terminie nie dłuższym niż do dnia 31 grudnia 2016 r., może zwrócić się do drugiej strony z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Jeśli więc pracodawca uzna, że nie jest w stanie udźwignąć nałożonych zobowiązań to umowę może bez przeszkód rozwiązać – z zachowaniem okresu wypowiedzenia określonego w umowie lub z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. Przy czym porozumienie może wejść w życie od 1 stycznia 2017 r., gdyż z tą datą ustawa wchodzi w życie.

Co też istotne –  przyjmujący zlecenie lub świadczący usługi nie może zrzec się prawa do wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej albo przenieść prawa do tego wynagrodzenia na inną osobę. Czyli tak, jak w przypadku umów o pracę.

W jaki sposób można sobie z tym poradzić? Wyjdzie w praniu;) W chwili obecnej zerknij, do jakich umów minimalna stawka godzinowa nie będzie miała zastosowania. Uprzedzam – gastronomii, turystyki, czy hotelarstwa tam nie ma.

Pozdrawiam!

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: